Miljøavtale

Viktig informasjon banner

 

Her er siste oppdaterte utgave av vilkårene for miljøavtalen.

1. Partene

Partene i denne avtalen omtales som Kunde og AGS IT-partner AS som leverandør, samlet omtalt som Partene.

 

2. Målet for avtalen

Målet med miljøavtalen er at kunde skal få hjelp fra leverandøren til håndtering av livssyklusen til gammelt eller utdatert IT-utstyr på en forsvarlig, sikker og bærekraftig måte og, som tar utgangspunkt i miljø og gjenbruk.

 

3. Avtalens gyldighet

Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt som kommer frem av Avtalens forside og er løpende med gjensidig rett for Partene til å si den opp. Avtalen fornyes automatisk kvartalsvis med oppdaterte retningslinjer dersom avtalen ikke er sagt opp for en ny periode.

 

4. Avtalen omfatter

Avtalen dekker utstyr som PC, server, printer, nettverksutstyr, skjermer og periferiutstyr som webkamera, møteromsutstyr, mus, tastatur, headset og dokkingstasjoner.

 

5. Etablering

Livssyklus defineres fra utstyr bli kjøpt inn første gang frem til utstyret ikke lenger har ressurser som kreves for arbeidsprosessen, eller er utdatert, kvalitet og bruksverdi ikke er god nok til å utføre tiltenkte oppgaver, eller garanti på utstyret er utgått.

 • Livssyklus på PC starter ved kjøpsdato og defineres som End-of-Life når garantitid er utgått normalt etter 36 mnd., eller etter endt garanti periode dersom maskinen har fått utvidet garanti utover 36 mnd. End of life vil også være når maskinen ikke kan oppgraderes med nytt operativsystem eller fungerer optimalt med tjenestene som benyttes, eller når bedriften ønsker å bytte ut PC med ny.

 • Livssyklus på Server starter ved kjøpsdato og defineres som End-of-Life når garantitid er utgått etter 36 mnd., eller etter endt garanti periode dersom server har fått utvidet garanti utover 36 mnd. Likeledes når reservedeler ikke lenger er tilgjengelig fra produsent eller når kunde ønsker å bytte ut server med en ny.

 • Livssyklus på Nettverksutstyr starter ved kjøpsdato og defineres som End-of-Life når produktet ikke lenger kan oppdateres, lisens, reservedeler og erstatningsutstyr ikke lenger er tilgjengelig fra produsenten, eller ikke har nødvendig ytelse og sikkerhet til å utføre oppgaven i infrastrukturen optimalt, eller når kunde ønsker å bytte ut enheten.

 • Livssyklus på Printer starter ved kjøpsdato og defineres som End-of-Life når produktet ikke lenger kan oppdateres eller garanti kan utvides, reservedeler og erstatningsutstyr ikke lenger er tilgjengelig fra produsenten, eller ikke har nødvendig ytelse og sikkerhet til å utføre oppgaven optimalt eller når kunde ønsker å bytte ut enheten.

 • Livssyklus til periferiutstyr starter ved kjøpsdato og defineres som End-of-Life når produktet ikke lenger kan oppdateres eller fungerer med operativsystem, eller ikke har nødvendig ytelse og sikkerhet til å utføre funksjonen den er ment for, eller når bedriften ønsker å bytte ut utstyr med nytt.

 • Livssyklus på Mobil og nettbrett starter ved kjøpsdato og defineres som End-Of-Life når produktet ikke lenger kan oppdateres eller fungerer med nødvendige tjenester, eller når bedriften ønsker å bytte ut utstyr med nytt.

 

6. Håndtering av utstyr

6.a Kundens forpliktelser

Kunden forplikter å oppbevare utstyr forsvarlig og sikkert før det overtas av leverandøren.

 • Kunde kan overlevere utstyr selv etter avtale hos leverandør
 • Leverandør kan hente utstyr hos kunde etter avtale eller ved anledning

6.b Leverandørens forpliktelser

Leverandøren forplikter seg til å oppbevare utstyr fra kunde i låsbart skap eller låsbart lager frem til transport for videre håndtering og resirkulering.

Leverandøren har ansvaret for transport til gjenvinningsanlegg.


 

7. Sikker sletting

Sikker sletting av persondata i samsvar med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og NATO krav i henhold til GDPR i forhold til person/bedrifts data.

 • Sikker sletting av sensitiv informasjon utføres med sertifiserte sletteverktøy som tilfredsstiller Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) sine krav
 • Anlegget har sikre prosedyrer, overvåket anlegg og sikkerhetsklarert personell
 • Anlegget som benyttes for gjenvinn er et sikkert og overvåket anlegg som også benyttes av andre aktører som f.eks. Skatteetaten, Telenor, Yara, Storebrand og flere norske kommuner.

Viktig! Ved sikker sletting av iPhone må kunde/bruker slå av "Find My Iphone" for å garantere en sikker sletting av enhetenstene: 

 

8. Slette sertifikat

Leverandøren vil ikke tilby slettesertifikat som en standard del av gjenvinningsprosedyren.

Kunde har mulighet til å be om slettesertifikat på PC og Mac på ved innlevering. Maskiner identifiseres da via serienr.

Kunde har 2 muligheter for å få slette sertifikat.

1) Kunde merker eller sender oversikt skriftlig hvilke maskiner det ønskes slette sertifikat på ved overlevering til leverandøren. Leverandøren sender kunden slettesertifikatet på e-post som PDF vedlegg.

Pris pr slettesertifikat kr. 190,-

2) .Kunde ønsker PC skal arves til annen bruker eller utenfor bedriften til ansatte eller familie. Her kan leverandørens teknikere slette maskinen på-stedet eller i AGS lokaler i henhold til GDPR og utstede et slettesertifikat via et eget verktøy som oppfyller slette-standarden. NB! Her slettes alle data og innhold på maskinen og må settes opp på ny for ny bruker.

Pris pr slettesertifikat kr. 250,-

 

9. Resirkulering og gjenbruk


Alle enheter som mottas på Miljøstasjonen etter leveranse fra leverandøren registreres i system pr. serienummer som knyttes til en batch og PO, som forteller hvor utstyret kommer fra, dato og hvilken «batch» (pall, skap, eske etc.) i forsendelsen.
Ferdig slettede enheter sendes videre til Miljøstasjonen for tilstandsvurdering og rengjøring.

Salgbare enheter rengjøres og videresendes til gjenbruk hos skoler, barnehager og institusjoner. Vårt hovedmål er at høyest mulig andel av utstyret skal gå til gjenbruk, da dette gir best miljøeffekt Ikke-brukbare enheter sendes videre til vår Teardown-linje på Miljøstasjonen, der utstyret demonteres og komponenter/materiale sorteres. Komponenter som blant annet prosessor, RAM og harddisk klargjøres for gjenbruk. Øvrig materiale sorteres i ulike fraksjoner (kretskort, jern, aluminium, etc.) som samles opp og selges pr. KG. til gjenvinningsanlegg (Stena, Revac e.l.) for foredling.

 

10. Informasjon

Denne avtale er i 2 – to eksemplarer, hvorav partene har hvert sitt.

Kontaktpunkt til Kundesenter eller Personvernombud
• Support og servicetelefon 33 29 10 20

• Support kan også sendes inn via e-post til support@ags.no
• Eller bruk vårt supportsystem via vårt Kundesenter. 
• Saken registreres med eget id.nr., som gir tilgang og innsyn i saksgangen, samt muligheter for kommentarer til saksbehandler underveis. 
http://support.ags.no
• Melding til Personvernombud sendes til personvernombud@ags.no